Due Diligence

L

a Due Diligence té com a objectiu determinar i avaluar la situació econòmica financera i patrimonial de l’entitat objecte de revisió en un procés de compravenda d’ empreses.

Amb caràcter general, l’auditor encarregat portar a terme la Due Diligence haurà d’aplicar uns procediments en l’àrea financera i patrimonial de l’entitat.

L’auditor encarregat d’aquesta Due Diligence, haurà de comprendre l’ activitat principal de l’empresa per tal de poder-ho transmetre al client interessat en adquirir l’ entitat.

En el procés de Due Diligence resulta d’especial rellevància conèixer als principals clients de l’entitat i determinar el grau de fidelitat dels mateixos envers l’entitat ja que acostuma a tractar-se del seu actiu més important i un dels principals riscos en el que incorre el possible comprador en el cas de què aquests abandonin la companyia amb posterioritat a l’adquisició de l’empresa.

En el procés de revisió, l’auditor haurà de parar especial interès en els següents aspectes:

Detectar els passius i contingències no reflectides en els estats financers de l’entitat.

Audit Concept. Auditoría de cuentas.

Identificar totes aquelles entitats i persones físiques vinculades a l’empresa objecte de revisió amb  la intenció d’ avaluar les operacions realitzades entre elles.

Avaluar les projeccions i el pressupost dels propers exercicis realitzats per l’entitat.

Els nostres serveis es centren en la verificació d’una part de la Due Diligence, concretament la situació econòmica financera i patrimonial.