Avís Legal

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés al lloc web, com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit pels Usuaris, els qui seran enterament responsables del seu accés i correcte ús.

Els usuaris estaran obligats a fer ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, tot això segons les possibilitats i finalitats pels quals estan concebuts. Audit Concept no assumeix responsabilitat alguna ja sigui directa o indirecta per qualsevol dany o pèrdues derivades de l’ús dels serveis o continguts realitzats pels Usuaris o tercers.

DADES IDENTIFICATIVES

auditconcept.es és un domini d’Internet, que la seva propietària és la societat mercantil AUDIT CONCEPT, S.L.P., amb domicili social en Rambla Nova 96, 1º1ª, 43001 Tarragona, proveïda de CIF B-58507765.

L’objectiu de AUDIT CONCEPT amb aquest lloc web, és presentar els seus serveis com a empresa dedicada als serveis d’auditoria d’empreses.

CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserva de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per AUDIT CONCEPT, al mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

ACCÉS I VISITA DEL LLOC WEB

La prestació del servei del lloc web per part de AUDIT CONCEPT té caràcter gratuït, i no exigeix la prèvia subscripció o registre.

VISITA CORRECTA DEL LLOC WEB

Vostè es compromet a utilitzar el lloc web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei i les presents Condicions, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa forma vostè s’obliga a no utilitzar el lloc web, els seus continguts i serveis amb finalitats o efectes il·lícits, contraris al contingut d’aquestes Condicions, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web i/o els seus continguts i/o serveis o impedir la normal utilització o gaudi d’aquests per part d’altres persones.

Vostè haurà d’abstenir-se de manipular les dades identificatives de AUDIT CONCEPT que s’ofereixen a l’espai web www.auditconcept.es.

Vostè haurà d’abstenir-se de manipular els dispositius tècnics de protecció de continguts o d’informació, i en general de configuració de l’espai web AUDIT CONCEPT.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

AUDIT CONCEPT no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’Usuari i AUDIT CONCEPT no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de AUDIT CONCEPT, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’emprar un vincle, tant en connectar a la web de AUDIT CONCEPT com en accedir a la informació d’altres webs des de la web de AUDIT CONCEPT.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de la pàgina web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. AUDIT CONCEPT pot introduir a qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts. AUDIT CONCEPT ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta, actualitzada i completa.

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

AUDIT CONCEPT declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, AUDIT CONCEPT no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als Usuaris per causes alienes a AUDIT CONCEPT.

AUDIT CONCEPT no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servit que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o similars, sense perjudici que AUDIT CONCEPT, realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels llocs web, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts, sense incórrer en responsabilitat alguna per aquest motiu AUDIT CONCEPT.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per AUDIT CONCEPT, així com els continguts abocats a la xarxa a través de la seva pàgina web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a la pàgina web com al seu contingut i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de AUDIT CONCEPT.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents llocs web i especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de AUDIT CONCEPT, o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el lloc web.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de la pàgina web, així com el programari necessari per al seu funcionament i visualització constitueixen així mateix l’obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislació nacional en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables.

Queda prohibit tot per virtut del com els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de la pàgina web sense permís previ i per escrit de AUDIT CONCEPT.

AUDIT CONCEPT és lliure de limitar l’accés a la pàgina web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li a través del correu electrònic.

AUDIT CONCEPT, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de la seva pàgina web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a la pàgina web de AUDIT CONCEPT, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, autoritzen a AUDIT CONCEPT, per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports, digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a AUDIT CONCEPT, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió *remuneratoria a càrrec de AUDIT CONCEPT.

D’acord amb l’assenyalat en el paràgraf anterior, AUDIT CONCEPT queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de la pàgina web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualssevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualssevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de la pàgina web, o de l’esforç dut a terme per AUDIT CONCEPT, per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, *hyperlink, *framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de AUDIT CONCEPT, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de AUDIT CONCEPT. Qualsevol trasgresió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat Intel·lectual de AUDIT CONCEPT sobre la pàgina web i tots els continguts de la mateixa. AUDIT CONCEPT no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, links, *hyperlinks, *framing o vincles similars des del lloc web de AUDIT CONCEPT.

LLEI I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions així com qualsevol relació entre vostè i *AUDIT *CONCEPT, es regiran per la legislació espanyola.

Per a qualsevol qüestió litigiosa entre vostè i *AUDIT *CONCEPT derivada de l’existència o contingut d’aquestes Condicions o de la seva visita al lloc web, ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Tarragona.