Auditoria de Fundacions, Associacions i Cooperatives

L

a normativa específica autonòmica remet a la normativa general de comptabilitat de les entitats sense finalitats lucratives. Aquesta normativa general vigent és el Real Decret 1491/2011, de 24 d’octubre, per el que s’aproven les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat de les entitats sense finalitats lucratives i el model del pla d’ actuació de les entitats sense ànim de lucre.

No obstant, s’ha d’indicar respecte a les fundacions d’àmbit de la Generalitat de Catalunya que actualment està en vigor el Decret 259/2008 de 23 de desembre, per el que s’aprova el Pla de Comptabilitat de les fundacions i associacions, les quals són competència de la Generalitat de Catalunya.

Els límits d’auditoria externa no són els mateixos per cada una de les fundacions autonòmiques. Aquests límits resultaran d’aplicació, sense prejudici d’allò disposat en els supòsits d’auditoria que resulten d’aplicació general i que es recullen en el Real Decret Legislatiu 1/2011, de 1 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’ Auditoria de Comptes i el deu reglament de desenvolupament.

En resum, els requisits que determinen l’obligació d’auditar els Comptes Anuals en determinats supòsits es podrien resumir en dos:

El total de les partides de l’actiu supera els 2.400.000 d’euros

L’import net del seu volum anual d’ingressos per l’ activitat pròpia més, en el seu cas, el de la xifra de negocis de la seva activitat mercantil, és superior a 2.400.000 d’euros

El número mitjà de treballadors durant l’exercici és superior a 50

Les legislacions autonòmiques poden fixar uns altres límits. L’Auditoria resulta igualment obligatòria quan durant un exercici es rebin subvencions o ajudes de les Administracions Públiques o del fons de la Unió Europea, per un import total acumulat de 600.000 euros anuals, o quan durant un exercici econòmic s’hagin realitzat obres, gestió de serveis públics, subministraments, consultoria i assistència i serveis a les Administracions Públiques per l’import anterior.

La nostra recomanació és auditar els comptes anuals de  la Fundació com un acte de transparència cap a tercers i amb la intenció de poder rebre ajudes de tercers amb una probabilitat més gran.

En allò referent a Auditories a Fundacions i Associacions els nostres serveis es centraran en:

• Auditoria Fundacions obligatòria o voluntària
• Auditoria Associacions obligatòria o voluntària
• Auditoria Fundacions Ajudes Públiques
• Auditoria Associacions Ajudes Públiques

Auditoria de Cooperatives

 

 

Les Cooperatives obligades a auditar els seus Comptes Anuals:

En la Llei 27/1999, de 16 de Juliol, de Cooperatives d’ Àmbit Nacional (art. 62) figura que les societats cooperatives obligades a auditar els seus comptes anuals i l’informe de gestió es regula en la Llei d’ Auditoria de Comptes i les seves normes de desenvolupament o per qualsevol altre norma legal d’aplicació, així com quan ho estableixin els Estatuts o ho acordi l’Assemblea General.

Segons la Llei de Cooperatives de Catalunya, les cooperatives, les seves federacions i les confederacions de cooperatives de Catalunya han de depositar en el Registre de Cooperatives, en el termini dels dos mesos següents a la data en què hagin estat aprovats per l’ Assemblea General, els comptes anuals auditats i el corresponent informe d’auditoria.

En allò referent a Auditories a Cooperatives els nostres serveis es centraran en:

• Auditoria Cooperatives obligatòria
• Auditoria Cooperatives voluntària