Auditoria de comptes anuals


L

a normativa legal exigeix que s’hauran d’auditar aquelles empreses que compleixin, com a mínim, dos dels següents requisits durant 2 anys consecutius:

Actiu > 2.850.000
Xifra de negocis > 5.700.000
Treballadors > 50

Hauran de sotmetre de forma obligatòria els Comptes Anuals a una auditoria externa, dotant de més transparència i credibilitat la informació financera elaborada per l’entitat i amb l’objectiu de defensar els interessos dels accionistes, clients, proveïdors i treballadors, entre altres.

No obstant, qualsevol entitat pot sotmetre de forma voluntària els seus Comptes Anuals a una auditoria externa per tal de complir amb aquest mateix objectiu.

També existeix la possibilitat de realitzar una auditoria de determinades àrees del Balanç o d’uns Estats Financers a una data determinada. En aquest cas no es tractaria d’una auditoria de Comptes Anuals, sinó d’una Revisió Limitada.

Aquelles societats que estiguin obligades a consolidar els seus Comptes Anuals, també hauran d’auditar els Comptes Anuals Consolidats. La societat matriu d’un grup d’empreses haurà de formular també els Comptes Anuals Consolidats i informe de gestió consolidat i sotmetre’ls a una auditoria externa de la societat dominant quan, durant dos anys consecutius, reuneixi a tancament d’exercici, com a mínim, dues de les circumstàncies següents:

Actiu > 11.400.000
Xifra de negocis > 22.800.000
Treballadors > 250


En allò referent a l’Auditoria dels Comptes Anuals els nostres serveis es centraran en:

• Auditoria de Comptes Anuals Obligatòria
• Auditoria de Comptes Anuals Voluntària
• Auditoria de Comptes Anuals Consolidats

Revisions limitades

Les empreses no obligades a auditar els seus Comptes Anuals poden optar per realitzar una revisió limitada dels Comptes Anuals o estats financers. L’abast d’una revisió limitada, tot i poder ser pactat entre ambdues parts, acostuma a ser menys extens que el d’una auditoria.

Al finalitzar el treball de revisió limitada, l’auditor emetrà un informe de revisió limitada, on s’haurà de descriure l’abast de l’encàrrec i les conclusions obtingudes, però haurà de quedar clar que al no haver realitzat una auditoria no s’hi expressarà per tant, una opinió d’auditoria.

Les revisions limitades s’estan utilitzant en l’actualitat per aquelles empreses que no desitgen realitzar una auditoria completa de l’entitat, sempre i quan no estiguin obligades a fer-ho. D’aquesta forma es pot preparar a l’empresa per a possibles auditories obligatòries futures.

INFORMES DE TRANSPARÈNCIA

Informe de transparència 2014
Informe de transparència 2015
Informe de transparència 2016
Informe de transparència 2017
Informe de transparència 2018
Informe de transparència 2019
Informe de transparència 2020
Informe de transparència 2021
Informe de transparència 2023