Informes Pericials Econòmics

L'

Informe Pericial independent és un document que acostuma a ser requerit com a prova en alguns  litigis, i que, cada vegada més, són considerats com una aportació fonamental en els procediments judicials per tal de dotar amb més solidesa i rigor als arguments presentats per les parts que intervenen en un litigi.

A més, en els conflictes de caràcter econòmic-financer, la intervenció d’experts independents en matèria econòmica, financera i comptable resulta determinant per al resultat final de la querella i per tal de poder minimitzar els costos reclamats per la part contrària.

Tal i com s’assenyala en la Llei 1/2000 d’Enjudiciament Civil, quan per tal d’avaluar fets que es considerin rellevants, i resultin necessaris certs coneixements específics, es podrà aportar al procés un Informe Pericial que pugui acreditar aquests coneixements. Amb l’emissió de l’Informe Pericial el pèrit actuant haurà de manifestar, sota jurament, haver realitzat la seva tasca amb la més objectivitat possible.

És per tot això que l’ Informe Pericial ha de contenir la informació sobre l’assumpte objecte de litigi de forma clara y ben argumentada, a més d’estar adequadament acreditada mitjançant la documentació que sigui necessària. Tanmateix, resulta imprescindible, tal i com s’exigeix en la legislació vigent, que els pèrits siguin experts en la matèria objecte del corresponent Informe pericial.


Informes periciales Audit Concept

En allò referent a Informes Pericials els nostres serveis es centraran en:

• Informes Pericials de caràcter econòmic, comptable i financer per a empreses i particulars.
• Informes Pericials per justificació d’acomiadaments per causes objectives, econòmiques i/o productives.