Informe de Procediments Acordats d’ Auditoria

L'

auditor de comptes es requerit per a realitzar un treball mitjançant el qual s’ aplicaran certs procediments de revisió prèviament acordats amb el client que contracta els seus serveis.

L’ objectiu del treball d’ auditoria de procediments acordats és l’emissió per part de l’ auditor d’un informe de procediments acordats amb els resultats obtinguts.

Els procediments acordats es poden referir a una gran diversitat de conceptes:

Immobilitzat (valoració, amortització, deteriorament, inventari)

Existències (inventari, valoració, deteriorament)

Disponibilitats

Comptes a cobrar (saldos, analitzar-ne l’antiguitat, conciliacions)

Comptes a pagar (saldos, conciliacions)