Informe de Justificació de Subvencions

L

a Unió Europea és l’organisme més actiu en la concessió de subvencions (investigació i desenvolupament, medi ambient, etc.). Normalment es requereix  un certificat d’ auditoria per tal de validar les despeses incorregudes durant l’execució del projecte subvencionat. Altres organismes que concedeixen subvencions o ajudes son CDTI i diferents Ministeris.

També existeixen  ajudes o subvencions que es concedeixen per part d’Ajuntaments, p.e. a associacions o entitats esportives. En aquest cas, el nostre encàrrec podria venir de part de l’Ajuntament per tal d’ajudar a la Intervenció a realitzar el control financer d’ aquestes subvencions o ajudes.

En allò referent a Informes de Justificació de Subvencions els nostres serveis es centren en:

  • Auditoria Subvencions CDTI.
  • Auditoria Subvencions Feder.
  • Auditoria Subvencions o Ajudes del Ministeri.
  • Auditoria o control financer de Subvencions o Ajudes a associacions o entitats esportives per part d’Ajuntaments.

subvenciones